ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αντικείμενο Ενημερωτικού Σημειώματος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία με την Επωνυμία «Balloon Chic Kids » (εφεξής η «BALLOON E.E.») με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Τούρμερ, Τ.Κ. 11745, τηλ. 2109270356, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ν.4624/2019 και του ν.3471/2006, όπως ισχύουν. Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα, η Εταιρεία έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες του ιστοτόπου https://www.balloonchickids.com/ (εφεξής ως «www.balloonchickids.com») σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

 • «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
 • «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς του παρόντος, η Εταιρεία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας κ.λπ.
 • «Συγκατάθεση»: του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 
 • «Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3671/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Β. Δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία μέσω του ιστοτόπου

Κατά την περιήγηση και τη χρήση του ιστοτόπου συλλέγονται και επεξεργάζονται τα ακόλουθα:

Β.1. Προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη δημιουργία λογαριασμού

  

 B.2. Προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη διενέργεια αγορών.

 

  

Β.3 Δεδομένα καταγραφής   

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπό μας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies της Εταιρείας.

Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ανήλικων

Κατά κανόνα η Εταιρεία δεν προβαίνει σε άμεση ή έμμεση συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων (δηλαδή προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να διασταυρώνεται και να επαληθεύεται η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο της Εταιρείας, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εταιρεία εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αντιληφθεί ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, δεσμεύεται να τα διαγράψει αμέσως και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων αυτών.

Αποδέκτες

Η Εταιρεία διαβιβάζει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα σας, δεσμεύονται συμβατικά απέναντι στην Εταιρεία με ρήτρα εμπιστευτικότητας και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία για σεβασμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Παράλληλα, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. (π.χ. Αρμόδια Υπουργεία, αρμόδιοι Δημόσιοι φορείς, Δημόσιες υπηρεσίες Τράπεζες, Δικαστικοί επιμελητές, Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές, Φορολογικές αρχές, Τελωνειακές αρχές, την ΑΠΔΠΧ κλπ.) για λόγους συμμόρφωσής με νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας που προβλέπονται στην Υφιστάμενη νομοθεσία.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΟΧ.

Κατ’ αρχήν η Εταιρεία δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας, σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η Εταιρεία πραγματοποιεί την διαβίβαση αυτή βάσει του Κεφαλαίου II του Κανονισμού σε συνδυασμό με :

α) Απόφαση Επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 45 ΓΚΠΔ), ή

β) Κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών (άρθρο 46 ΓΚΠΔ).

Τέλος, για περιστασιακές επεξεργασίες, η διαβίβαση δύναται να βασιστεί σε μία εκ των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 49 του ΓΚΠΔ.

Διαφορετικά, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ (π.χ. η ρητή συγκατάθεση του χρήστη και ενημέρωσή του σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων κλπ.).

Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που λάβει χώρα κάποιο περιστατικό παραβίασης, η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης της Ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων. Εάν αντιληφθείτε ή υποψιασθείτε πως ενδέχεται/έχει λάβει χώρα κάποια παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση inf

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: BALLOON E.E.

Α.Φ.Μ: 093808918

ΔΟΥ: IΖ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΡΑ: ΤΟΥΡΜΕΡ 15, ΑΘΗΝΑ 11745

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 084667202000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

με αγορές άνω των 100€

 

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εκπτώσεις έως 50% σε Καλοκαιρινά & Χειμερινά Ρούχα.

 

100% ΑΣΦΑΛΕΙΑ

σε όλες τις συναλλαγές σας